Algemene voorwaarden | Praktijk Rozenhart

Logo Praktijk Rozenhart
Adres:   Praktijk Rozenhart
    Nirrewortel 1
    3453 VP De Meern
KvK nr:   54863430
BTW nr:   NL001736477B32
Telefoon:   06 - 52 68 28 11
E-mail:   info@praktijkrozenhart.nl
Website:   www.praktijkrozenhart.nl

De algemene voorwaarden

1.    Definities
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Praktijk Rozenhart opdracht heeft gegeven om diensten te verlenen.
Deelnemer: De natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van Praktijk Rozenhart, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend coaching, behandeling of cursus.
Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die hieruit voortvloeien en verband mee houden. Dit in de ruimste zin van het woord.
Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Praktijk Rozenhart voor het verlenen van diensten.
Behandeling: Hieronder valt de Holistische behandeling, Holistisch consult, Reiki behandeling, Reiki consult en Klankschalensessie.
Coaching: Hieronder valt coaching voor particulieren, kindercoaching, coaching in het Reiki 3A en 3B traject.
Cursus: De cursus betreffende Reiki 1, 2, 3A en 3B.
2.    Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor alle offertes en Overeenkomsten waarbij Praktijk Rozenhart diensten aanbiedt of levert vanaf 14 december 2019.
Deze voorwaarden gelden ook voor elke Overeenkomst waarbij Praktijk Rozenhart derden inhuurt.
Afwijking van deze voorwaarden zijn alleen geldig als dit schriftelijk tussen Opdrachtgever en Praktijk Rozenhart overeen is gekomen.
Eventuele inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing behalve als Praktijk Rozenhart hier uitdrukkelijk schriftelijk mee in heeft gestemd.
Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of worden verklaard, zijn de overige voorwaarden gewoon van toepassing. Opdrachtgever en Praktijk Rozenhart zullen voor de betreffende bepalingen in overleg nieuwe afspraken maken.
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele verlenging, aanvullende of vervolgopdrachten van Opdrachtgever bij Praktijk Rozenhart.
3.    Totstandkoming overeenkomst
Alle offertes van Praktijk Rozenhart zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen (tenzij anders aangegeven). Praktijk Rozenhart is alleen gebonden aan een offerte als Opdrachtgever de offerte binnen de gesteld termijn en zonder voorbehoud of wijziging aanvaardt. De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Een Overeenkomst komt tot stand als de Opdrachtgever de offerte aanvaardt zonder voorbehoud en zonder wijzigingen.
Aanvaarding gebeurt door ondertekening van de offerte of door het accepteren van de offerte via een bevestiging per e-mail.
Er komt ook een overeenkomst tot stand als Praktijk Rozenhart de afspraken met de Opdrachtgever schriftelijk of per e-mail bevestigt en Opdrachtgever niet binnen 7 dagen (of voor aanvang van de werkzaamheden) de juistheid van deze afspraken betwist.
De inhoud van de offerte geldt na aanvaarding hiervan door Opdrachtgever als overeenkomst.
Bij een Cursus komt de Overeenkomst tot stand door het invullen van het aanmeldformulier (meestal, maar niet uitsluitend, via internet) of door een bevestigingsmail van Praktijk Rozenhart. Hierbij geldt de informatie op het inschrijfformulier óf de informatie in de bevestigingsmail als offerte. Er geldt een bedenktermijn van 7 dagen.
Aanmelden voor een Behandeling of Coaching geschiedt na telefonische of persoonlijke aanmelding of via het e-mail adres vermeld op de website. Met de aanmelding verklaart Opdrachtgever akkoord te gaan met het feit dat deze op de hoogte is dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een Behandeling of Coaching geheel voor eigen risico is.
4.    Uitvoering overeenkomst / Inspanningsverplichting
Iedere Overeenkomst leidt voor Praktijk Rozenhart tot een inspanningsverplichting waarbij deze gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met zorgvuldigheid en met het nodige vakmanschap.
In alle gevallen waarin Praktijk Rozenhart dit nodig acht, kan zij bepaalde werkzaamheden laten uitvoeren door derden. Dit natuurlijk in overleg met Opdrachtgever.
Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Praktijk Rozenhart een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Praktijk Rozenhart op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Praktijk Rozenhart de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
Praktijk Rozenhart is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door uitvoering van de Overeenkomst.
5.    Annulering
Afzeggen van een Behandeling, Coaching, Klankschaalconcert en/of Cursus kan (schriftelijk) gedaan worden via e-mail, sms en/of WhatsApp.
Afzeggen van een Behandeling, Coaching en/of Klankschaalconcert kan kosteloos tot 24 uur van tevoren. Bij afzegging binnen 24 uur van tevoren wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
Afzeggen van een Cursus kan kosteloos tot 5 dagen van tevoren. Bij afzeggingen binnen 5 dagen van tevoren wordt een bedrag van €70,- in rekening gebracht om reeds gemaakte kosten te dekken.
Het vervangen van een Deelnemer kan altijd kosteloos.
Als een Deelnemer niet komt opdagen op een afspraak voor Behandeling, Coaching of Cursus dan wordt dit gezien als annulering.
Het uitstellen van Behandeling, Coaching of Cursus wordt gezien als annulering.
Praktijk Rozenhart kan een Behandeling, Coaching of Cursus tot 24 uur van tevoren annuleren zonder dat hierdoor recht op annulering of schadevergoeding ontstaat. Dit zal Praktijk Rozenhart alleen doen als er echt geen andere mogelijkheid is.
6.    Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten van materialen die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst worden verstrekt, blijven bij Praktijk Rozenhart.
Opdrachtgever en Deelnemer mogen de materialen niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij hiervoor schriftelijk (of per e-mail) toestemming is gegeven.
Praktijk Rozenhart mag de tijdens de uitvoering van de Overeenkomst opgedane kennis voor andere doeleinden gebruiken. Hierbij mag hij geen vertrouwelijke informatie bij derden terecht laten komen. Bovendien moet hij ervoor zorgen dat de informatie niet te herleiden is naar een individuele Deelnemer / cliënt.
7.    Tarieven en betaling
In de Overeenkomst worden de van toepassing zijnde tarieven genoemd.
Deze tarieven zijn exclusief overheidsheffingen (zoals BTW), reiskosten en andere kosten die voor Opdrachtgever gemaakt dienen te worden.
Praktijk Rozenhart heeft het recht om deze tarieven bij langdurige trajecten (langer dan 6 maanden) tussentijds in overleg met Opdrachtgever aan te passen aan de gewijzigde prijsindex of wegens overheidsmaatregelen.
De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.
De betaling dient te geschieden zoals in de Overeenkomst is afgesproken en zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting om welke reden dan ook.
Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtgever over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente.
De betaling van Opdrachtgever dient steeds als eerste ter betaling van verschuldigde rente en kosten. Daarna als betaling van de facturen die het langst open staan, ook al vermeldt Opdrachtgever anders.
Indien Praktijk Rozenhart invorderingsmaatregelen treft tegen een Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten hiervan voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten zijn voor de inschakeling van onder andere maar niet uitsluitend deurwaarders, incassobureaus en advocaten en worden gesteld op minimaal 15% van de opeisbare som.
8.    Aansprakelijkheid
Praktijk Rozenhart is alleen aansprakelijk tegenover Opdrachtgever of Deelnemers indien er sprake is van een ernstige toerekenbare tekortkoming. Dit is het geval als Praktijk Rozenhart niet de benodigde zorgvuldigheid en deskundigheid betracht bij het uitvoeren van de Overeenkomst.
Indien Praktijk Rozenhart aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. deelnemer gelede schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Praktijk Rozenhart afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Opdrachtgever c.q. deelnemer geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door Praktijk Rozenhart toegezonden.
Als er om een of andere reden geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Praktijk Rozenhart beperkt tot het bedrag van de opdracht waarvoor de aansprakelijkheid geldt met een maximum van € 1.000,--.
Praktijk Rozenhart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
Praktijk Rozenhart is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die zijn ingeschakeld. Ook niet als deze is veroorzaakt door ernstige tekortkomingen van deze derden. In geval van schade is Opdrachtgever c.q. deelnemer verplicht om eventueel ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en de schade op hen te verhalen.
Als Praktijk Rozenhart is uitgegaan van door Opdrachtgever c.q. deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens dan is Praktijk Rozenhart helemaal niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade.
Praktijk Rozenhart zal deelnemers geen opdrachten geven of dingen laten doen waardoor ze zichzelf in bedreigende situaties begeven. Praktijk Rozenhart is daarom ook niet aansprakelijk te stellen voor enig letsel dat Deelnemers oplopen.
Praktijk Rozenhart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dat wat Deelnemer na een Behandeling, Coaching of Cursus met de opgedane kennis en ervaring doet.
De Opdrachtgever c.q. Deelnemer vrijwaart Praktijk Rozenhart tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever c.q. Deelnemer en Praktijk Rozenhart samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Praktijk Rozenhart.
Praktijk Rozenhart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet laten doorgaan van een Behandeling, Coaching of Cursus.
Indien een ontstane schade niet binnen een half jaar na het ontdekken hiervan door Opdrachtgever c.q. Deelnemer over Praktijk Rozenhart wordt gemeld, kan hierop geen aanspraak meer worden gemaakt voor schadevergoeding.
9.    Beëindiging overeenkomst
Indien de Opdrachtgever c.q. Deelnemer niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, kan Praktijk Rozenhart de Overeenkomst direct en zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk opzeggen.
Praktijk Rozenhart kan de overeenkomst ook direct en zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk opzeggen als Opdrachtgever c.q. Deelnemer niet aan zijn andere verplichtingen die voortkomen uit de Overeenkomst voldoet en Praktijk Rozenhart schriftelijk of per e-mail de Opdrachtgever c.q. deelnemer hieraan heeft herinnerd.
Zowel Opdrachtgever c.q. Deelnemer als Praktijk Rozenhart kunnen de Overeenkomst direct en zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk opzeggen indien één van beide partijen in surseance van betaling terecht komt, in staat van faillissement is verklaard of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen.
10.  Geheimhouding
Als de wet niet anders voorschrijft, is Praktijk Rozenhart gebonden aan strikte geheimhouding van vertrouwelijke gegevens die hij van Opdrachtgever c.q. Deelnemer krijgt. Vertrouwelijke gegevens zijn die gegevens waarvan Opdrachtgever c.q. Deelnemer aangeeft dat ze vertrouwelijk zijn of waarvan algemeen bekend is dat ze vertrouwelijk zijn. Praktijk Rozenhart zal er zorg voor dragen dat ook eventuele ingezette derden geheimhouding zullen betrachten.
De Behandeling en Coaching zijn vertrouwelijk van aard. Praktijk Rozenhart zal daarom nooit de inhoud van de sessies of de prestaties van de Deelnemers met anderen delen. Ook niet met Opdrachtgever, anders dan na toestemming van de Deelnemer.
11.  Gezondheid
Wanneer Deelnemer onder behandeling is bij een arts (specialist) vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient deze zijn/haar behandelend arts/specialist en Praktijk Rozenhart voor aanvang van deelname aan een Behandeling of Coaching hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding dient dan in overleg met de behandelend arts/specialist te geschieden. Tevens is het Deelnemer bekend dat er in het kader van een Behandeling of Coaching geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden. Deelnemer is ervan op de hoogte dat deze altijd een arts dient te raadplegen bij langdurige (pijn-)klachten.
12.  Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever c.q. Deelnemer en Praktijk Rozenhart is Nederlands recht van toepassing. Ook als de Opdrachtgever c.q. Deelnemer in een ander land woonachtig is.
Indien Opdrachtgever of Deelnemer en Praktijk Rozenhart een conflict hebben voortvloeiend uit de overeenkomst zijn zij verplicht om dit verschil eerst in overleg op te lossen eventueel met het gebruik van mediation.
Indien het niet lukt om het conflict onderling op te lossen is een bevoegde rechterlijke instantie waar Praktijk Rozenhart gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.
_____________________

Praktijk Rozenhart

De Meern, 13-02-2024

Praktijk Rozenhart - Logo

Praktijk Rozenhart

De praktijk voor holistische therapie en kindercoaching, Reiki behandelingen en cursussen, klankschalen en meditaties in de regio Veldhuizen, De Meern, Vleuten, Leidsche Rijn, Terwijde, Harmelen, Woerden, Maarssen, Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein, Houten en Vianen.

Contact

Praktijk Rozenhart
Nirrewortel 1
3453 VP De Meern
KvK nr: 54863430
BTW nr: NL001736477B32
Tel: 06 - 52 68 28 11
E-Mail: info@praktijkrozenhart.nl

Alle rechten voorbehouden
© 2012 - 2024 Praktijk Rozenhart


Design by Brandshapers
Maak een afspraak   Schrijf je in